Strona główna » Darowizny » Regulamin przekazywania darowizn Dotpay

Regulamin przekazywania darowizn Dotpay

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie http://zychlin.reformowani.pl poprzez operatora płatności Dotpay sp. z o. o.
 2. Strona internetowa http://zychlin.reformowani.pl jest administrowana przez Parafię Ewangelicko-Reformowaną w Żychlinie, ul. Parkowa 7, 62-571 Żychlin , NIP: 6652569479, REGON:  006217456, zwaną dalej Parafią.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28b, 30-552 Kraków (https://www.dotpay.pl), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym, zwaną dalej Dotpay.
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Parafii, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Parafii.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Kościół nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Dotpay.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez Dotpay.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://zychlin.reformowanie.pl wybrać cel i wysokości darowizny, zaznaczyć okienko z akceptacją niniejszego regulaminu, a następnie kliknij ikonę „dotpay” w celu przekierowania do serwisu Dotpay.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności Dotpay nie podlegają zwrotom.
 10. Parafia zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od Dotpay zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od Dotpay w procesie przekazywania darowizn online jest Kościół. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest Dotpay.
 11. Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od Dotpay przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Parafii  oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu Dotpay mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności Dotpay, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem Współpracy z Dotpay dostępnym tu. Reklamacje można składać w formie:
  • a) pisemnej – osobiście w siedzibie Dotpay lub przesyłką pocztową w rozumieniu art.3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.);
  • b) ustnej – dzwoniąc na numer telefonu: +48 12 688 26 00 albo składając oświadczenie do protokołu podczas wizyty w siedzibie Dotpay;
  • c) elektronicznie – wysyłając wiadomości na adres poczty elektronicznej: bok@dotpay.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.dotpay.pl